Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO)

Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací MK (IP DKRVO) je poskytována na základě vstupního hodnocení Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV) a na základě žádosti o poskytnutí podpory na léta 2019–2023. NPÚ byl ohodnocen známkou „A“ – vynikající.

Národní památkový ústav zpracoval v roce 2023 dlouhodobou koncepci pro období 2024-2028, která byla opětovně ohodnocena známkou „A“.

Výzkum je specifikován v Dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2024 až 2028.

Aktualizace stránky se připravuje.

Z institucionální podpory jsou financovány dlouhodobé vědecko-výzkumné úkoly, systematické průzkumy a dokumentace sbírek NPÚ. Vzniká bohatá škála výsledků, jejichž následná aplikace mimo jiného umožňuje úspěšné naplňování statutární činnosti NPÚ.

Výzkum podpořen IP DKRVO je specifikován v Dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023 a je členěn na 12 výzkumných oblastí (VOb.):

VOb. I      Archeologie (garantka PhDr. Jarmila Čiháková, Ph.D.)

VOb. II.   Dějiny památkové péče v českých zemích (garantka Mgr. Jana Pařízková Čevonová)

VOb. III.  Industriální dědictví (garantka Mgr. Michaela Ryšková)

VOb. IV.  Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu (garantka Ing. Veronika Burianová)

VOb. V.   Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání (garantka Mgr. Jana Tichá)

VOb. VI.  Moderní architektura 20. století (garantka Ing. arch. Naděžda Goryczková)

VOb. VII. Movité památky (garant PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.)

VOb. VIII. Nemovité památky (garant PhDr. Vladislav Razím)

VOb. IX.   Památkový urbanismus (garantka Ing. arch. Alena Krusová, CSc.)

VOb. X.    Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost (garant Mgr. Martin Gaži)

VOb. XI.   Tematické průzkumy (garantka Mgr. Anežka Mikulcová)

VOb. XII.  Tvorba metodik pro správu památkového fondu (garant PhDr. Miloš Kadlec)


Výzkumná oblast Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti je zaměřena na tvorbu komplexní metodiky na...

Výzkumná oblast Tematické průzkumy je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech ČR, nahlížené v kontextu analogických...

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je...

Výzkumná oblast Památkový urbanismus je zaměřena na prohlubování poznání kulturního dědictví, památkový urbanismus, tj. utváření sídel včetně...

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr...

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i...

Výzkumná oblast Moderní architektura 20. století je zaměřena na průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidenci architektury 20. století ve vybraných lokalitách a...

Výzkumná oblast Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání je zaměřena na vytvoření koncepcí rozvoje aktivit formálního i...

Výzkumná oblast Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově...

Výzkumná oblast Industriální dědictví je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické...

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.

Výzkumná oblast Archeologie je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních...

Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu...

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek...

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015...

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301...

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na dílčí úkol výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 ukončeného v roce 2011. Jako výzkumný cíl zaměřený na poskytnutí...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání odborných knih zabývajících se nejrůznějšími aspekty péče o památky a výzkumu památkového...

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást...

Výzkumný cíl Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře v roce...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na tvorbu koncepce ediční řady kritického soupisu památek ČR a způsob její realizace v praxi byl z důvodu rychlého...

Výzkum dějiny a teorie památkové péče je pociťován v NPÚ jako velmi aktuální. Cíl byl v roce 2012 zahájen jako přípravná fáze budoucího výzkumu. V...

Výzkumný cíl Archeologie v roce 2012 navázal na výzkum archeologických nemovitých kulturních památek, památkových území a prostorové identifikace...