Obnova a restaurování

Po roce 1989 počala velká generální obnova zámku. Rok po roce zde můžete sledovat jednotlivé stavební, restaurátorské a reinstalační počiny, díky kterým je zámek uchován pro příští generace.

1990
Začala 40 let plánovaná a 40 let odkládaná oprava fasád. Ze zámku se vzhledem k havarijnímu stavu nosných konstrukcí v jižním a západním křídle vystěhovaly nájemnické organizace (Městská knihovna, Lidová škola umění a Dům dětí a mládeže). 

1991
Byly dokončeny opravy fasád východního a jižního křídla a nádvoří, instalována nová střešní krytina, začala rekonstrukce stropů v jižním křídle. Byla dokončena základní evidence mobiliáře, podle níž zámek eviduje 15012 předmětů. Zároveň byly zahájeny restituce, t. j. vracení svozového mobiliáře původním majitelům.

1992
Byla dokončena oprava fasády severního průčelí a ve štítě rekonstruována malba erbu s rozvilinami (ak. malíř Tomáš Švéda). Kamenné schodiště v hale zámku bylo očištěno od nevhodných nátěrů bílou barvou a hala byla vymalována.

1993
Nádvoří bylo vydlážděno kamennými deskami, byl zrekonstruován přístavek v severozápadním rohu zámku a vybudován zavlažovací systém pro travnaté plochy kolem zámku. Pro noční osvětlení hlavního průčelí zámku byly instalovány dva reflektory.

1994
Povalové stropy v západním křídle byly odkryty, konzervovány, poškozené výměněny a zakryty. Byly zde instalovány nové rozvody vody a nové záchody. Na podzim začala dosadba stromů do parku.

1995
Proběhla rekonstrukce jižního křídla, jejímž výsledkem byla nová pokladna a WC pro návštěvníky. Současně bylo opraveno litinové zábradlí a restaurována nástěnná výzdoba u schodiště do horních pater.

1996
Do rekonstruovaných prostor jižního křídla se z budovy kláštera, vráceného v restituci církvi, přestěhovalo Městské muzeum a galerie, a v přízemí byl zahájen provoz nové pokladny pro návštěvníky zámku. Byla dokončena oprava fasády západního křídla a zahájena rekonstrukce hospodářského křídla.

1997
Rekonstrukce hospodářského křídla byla dokončena. Přízemí západního křídla bylo upraveno jako zázemí pro sezónní zaměstnance.

1998
Byly vystěhovány depozitáře ve východním křídle a zahájena rekonstrukce stropů. Uskutečnily se drobné opravy - malování chodeb a broušení terasových podlah a opravy fládrů v přízemí expozice. Pokračovala systematická údržba parku - kosení, odstraňování náletů, prořezávání suchých větví a likvidace pařezů. Na hrázi byl dokončen kovový plot. Byly uzavřeny práce na katalogu zámecké knihovny v počítači.

1999
Byla dokončena rekonstrukce východního křídla, ve kterém vznikly depozitáře a ubytovna pro sezónní průvodce. V parku byla odklizena skládka odpadu, na jejímž místě byl založen kompost z biologického odpadu.

2000
Nejdůležitější akcí byla oprava barokní brány a zdi v horní levé části parku. Byla přemístěna právem kritizovaná rozvodná skříň přizděná k bráně v roce 1979.

2001
Napříč parkem v dolní části za rybníkem byla zahájena výměna kanalizace. Těžké bagry poškodily upravené plochy parku, po skončení prací ale bylo vše uvedeno do pořádku a louky znovu osety. Pokračovala dále oprava ohradních zdí okolo zámeckého areálu.

2002
Během zimních měsíců byly vyklizeny sklepy pod hospodářským křídlem, zasypané v poválečných letech nájemníky různým odpadem, a v sezóně poprvé zpřístupněny návštěvníkům.

2003
Největší akcí roku bylo odbahnění rybníka a vydláždění jeho břehů kamenem. Bylo odvezeno na 5000 kubíků bahna. Dokonalou práci provedla firma PAS PLUS z Valtínova.

2004
Po 12 letech bylo třeba znovu opravit omítky v dolní části fasády severního křídla. Byla zahájena nákladná rekonstrukce kovových arkádových oken z roku 1909.

2005
Firmou bratří Fučíků z Jemnice byla dokončena rekonstrukce arkádových oken. Stejná firma vyrobila a instalovala nové kované branky do oplocení předzámčí.

2006
Běžná údržba zámku pokračovala nátěrem východní strany nádvoří a opravou dvou komínů. Zámek nabídl nejen klasické prohlídky, ale opět i hojně navštívené večerní dramatizované prohlídky, koncerty a další společenské akce.

2007
V expozici v přízemí byly pod novodobou výmalbou objeveny starší vrstvy výzdoby – iluzivní sloupy a pohled do krajiny s postavami. Proběhly dvě nákladnější akce – rekonstrukce šesti oken a mříží v přízemí a oprava omítek a nátěru věže.

2008
K hospodářskému zázemí zámku patří také zahradní domek pro uložení techniky a nářadí. Firma pana Štěrby z Hostkovic opravila prvky krovu a vyměnila střešní krytinu.

Vichřice připravila 1. března zámecký park o několik stromů, mezi nimi o krásný soliterní smrk pichlavý v blízkosti zámku, jehož stáří jsme odhadli na 70 let

2009
V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce bývalé pokladny na byt pro zaměstnance, opraveny tři komíny a položena izolace a podlaha na půdě. Bylo doplněno oplocení parku
 a vyměněny dveře do kapličky. Ve spolupráci s městem byl odbahněn přítok do rybníka. Nejvýznamnější akcí bylo restaurování nástěnné výzdoby v jednom ze sálů v přízemí
 a nástropní výmalby sálu v poschodí.

2010
Začala reinstalace trasy prvního patra severního křídla- byly restaurovány původní tapety z počátku 20. století v apartmánu barona Friedricha Ferdinanda Dalberga, stejně jako stropy z papírmašové hmoty. Proběhla oprava kanalizace a odvodu dešťové vody v okolí zámecké budovy.

2011
Veřejnosti byly zpřístupněny prostory apartmá Friedricha Ferdinanda Dalberga jako první část z plánované rekonstrukce prvního patra zámku. V souvislosti s tím byla také rehabilitována pokladna zámku s obnoveným fládrováním. Běžná stavební údržba znamená každoroční obnovy poškozených omítek. V letních měsících proběhlo stěhování více než 12000 svazků knih z prvního patra zámku, pro jejich budoucí zpřístupnění.

2012
V roce 2012 se naplno rozběhly restaurátorské práce v bývalém tanečním sále i v dalších místnostech prvního patra. Během rekonstrukce byla v sále (nyní velkém salonu) objevena výzdoba stěn technikou stucco lustro, v ostatních místnostech byly obnoveny tapety buď restaurováním původních, či rekonstrukcí podle dochovaných zbytků. Součástí bylo také čištění všech původních dřevěných podlah a obnovení výmalby stropů v předpokoji a pracovně Karoliny baronky Dalbergové.

2013
Na jaře roku 2013 byla otevřena rekonstruovaná trasa 1. patra zámku. Interiéry zámku se tak znovu oděly do podoby, kterou získaly při posledních úpravách na počátku 20. století. Zároveň byly zahájeny práce na otevření zámecké kavárny v přízemí jižního křídla. Při rekonstrukci byly obnoveny výmalby stropů v obou místnostech a rekonstruovány podlahy. V rámci běžné údržby byly také obnoveny parkety v několika místnostech muzea, které je v dačickém zámku v pronájmu. Reinstalace prohlídkové trasy pokračovala rehabilitací klasicistního schodiště v zadním traktu zámku, kde vznikla Lovecká chodba.

2014
V červnu 2014 byla otevřena kavárna Café Dalberg, novou podobu dostal také vstup do zámku. V průjezdu byla objevena původní výmalba, pocházející z druhé poloviny 19. století (pravděpodobně po roce 1860). Náročným způsobem bylo rekonstruováno vstupní schodiště před severním křídle zámku. Rehabilitace prohlídkové trasy pokračovala výmalbou schodišťové haly a také zahájením rekonstrukcí maleb na dolní arkádě, které se svou pitoreskností i dobou vzniku po roce 1909 vymykají z rámce toho, co běžně známe z našich hradů a zámků.

2015, 2016

V roce 2015 a 2016 byly restaurovány podlahy na prohlídkové trase a dokončeny práce na renovaci maleb ve schodišťové hale a dolní arkádové chodbě. Proběhly nutné prořezávky a výsadba nových stromů v zámeckém parku. Po dlouhých letech byla odklizena suť z nefunkčních komínů.

2017

Oprav se dočkala okna ve schodišťové hale. Nemalé úsilí bylo vynaloženo na odvlhčování. Potřebné rekonstrukce se dočkaly toalety pro návštěvníky. Nadále probíhala intenzivní revitalizace zámeckého parku. Rok 2017 je také důležitý z hlediska organizačního a provozního - právě v tomto roce započal úspěšný cyklus výstav Šlechtické neřesti.

2018, 2019

Postupně byly uskutečněny nátěry oken a dveří, došlo také na nutné prořezávky stromů v zámeckém parku a výsadbu nových.